Geschicht vun der Reiserbänner Musek

1905 gouf d'Réiserbänner Musek gegrënnt, deemols nach ënnert dem Numm "Fanfare les Echos de l'Alzette".
1987 dunn ass aus der Fanfare d'Harmonie Municipale Les Echos de l'Alzette ginn.
Mir prouwen all Mettwoch owes vun 20h-22h zu Réiser am Museksall niewt der Maison relais.
Jiddereen deen well matmaachen, as wellkomm!